Najbližšia členská schôdza sa uskutoční

9. 1. 2018 o 16:30

v zasadacej miestnosti makovického domu