Najbližšia členská schôdza sa uskutoční

20. 3. 2018 o 16:30

v zasadacej miestnosti makovického domu