Najbližšia členská schôdza sa uskutoční

14. 5. 2019 o 16:30

v zasadacej miestnosti makovického domu